Informatii Utile

 1.1. Ce este CUP

 CUP este un act cu caracter reglementator, eliberat de către primăria localităţii, fără de care nu este posibilă elaborarea, verificarea şi avizarea documentaţiei de proiect. CUP conţine toate cerinţele pentru elaborarea documentaţiei de proiect - situarea terenului, dreptul de proprietate asupra imobilului/terenului/ folosinţa actuală, echiparea cu reţele edilitare, ș.a.,

 

 

1.2. Care sânt cerinţele pentru obţinerea CUP?

Pentru a obţine CUP solicitantul depune o cerere la primăria localităţii. în afară de cerere solicitantul prezintă, în original şi în copii, următoarele documente:

 

 • extrasul din registrul bunurilor imobile, eliberat de către oficiul cadastral teritorial/ însoţit de planul cadastral şi/sau planul imobilului; 
 • buletinul de identitate (pentru persoanele fizice) sau certificatul de înregistrare (pentru persoanele juridice);
 • raportul de expertiză tehnică, în caz de reconstrui re, restaurare, modificare sau consolidare a imobilului existent, elaborat de către experţi tehnici atestaţi;
 • acordul autentificat notarial al coproprietarilor de imobil/teren ale căror interese pot fi afectate nemijlocit în procesul executării lucrărilor de construcţie şi în perioada exploatării obiectului construit;
 • schiţa de proiect avizată de arhitectul-şef, în cazul amplasării construcţiei într-o zonă cu regim special, stabilită prin documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului.

 

Funcţionarul primăriei, la momentul depunerii cererii, verifică copiile de pe documente şi restituie originalele solicitantului. Dacă nu au fost anexate toate documentele menţionate, funcţionarul primăriei va refuza primirea setului de documente imediat şi nu va accepta cererea.

 

1.3. Elaborarea CUP?

Toate activităţile şi responsabilităţile (solicitarea şi obţinerea diferitor avize, coordonări, etc.) pentru a elabora CUP revin doar primăriei, indiferent de faptul dacă există sau nu documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului.

 

1.4. Care este durata obţinerii CUP? 

Primăria elaborează şi  eliberează solicitantului CUP în cel mult 20 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. 

 

Termenul de emitere a CUP nu va depăşi 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, în cazurile de:

 • elaborare de către primărie a CUP în lipsa documentaţiei de urbanism şi de amenajare a teritoriului;
 • emitere a CUP pentru imobilele/terenurile amplasate în zonele asupra cărora s-a instituit, prin documentaţia de urbanism şi . de amenajare a teritoriului, un regim special şi primăria trebuie să obţină unele avize prevăzute de legislaţie.

 

CUP este semnat de către primar, secretarul consiliului local şi arhitectul-şef, respectându-se termenele menţionate.

 

La certificatul de urbanism pentru proiectare, primăria, la momentul eliberării, va anexa:

 • planul de amplasare a imobilului/terenului cu
 • indicarea dimensiunilor/hotarelor acestuia; avizul sanitar;
 • avizul ecologic;
 • avizul serviciului pompieri şi salvatori.

 

 

 

1.5. Care este plata pentru emiterea CUP?

Pentru emiterea CUP solicitantul va achita plata stabilită anual prin decizia consiliului local al localităţii, dar care nu poate fi mai mare de 50 de lei. Consiliile locale sânt în drept să acorde facilităţi pentru unele categorii de persoane.

 

1.6. Care este valabilitatea CUP?

Termenul de valabilitate a CUP reprezintă durata elaborării documentaţiei de proiect, care nu poate depăşi 24 de luni de la data emiterii certificatului. Termenul de valabilitate a certificatului de urbanism pentru proiectare se consideră consumat şi nu mai este relevant după avizarea de către arhitectul-şef a următoarelor compartimente ale documentaţiei de proiect: plan general (plan de situaţie, plan trasare), faţade, soluţii cromatice, proiect de organizare a executării lucrărilor de construcţie, reţele edilitare exterioare.

 

La cererea titularului, termenul de valabilitate al CUP poate fi prelungit o singură dată pe un termen de până la 12 luni.

 

 

 


Imaginile prezentate pe acest site sunt parte a proiectului de execuție și reprezintă doar niște idei generale.
Toate drepturile rezervate. © Copyright 2012. Website implementat de Artsintez Media SRL.